Zakladanie skalky

 

SkalkaSkalka

Azda žiadna sféra záhradkárskej činnosti si nevyžaduje toľko záujmu i vedomostí, ako skalka a jej udržiavanie. Založenie, správne vysadenie a ošetrovanie skalky je kus náročnej a ťažkej práce.

Dôležitou podmienkou je dostatok miesta pre skalku. Ľahšie sa skalka zakladá na prírodnom svahovitom teréne pri chate, ako pri rodinnom dome so založenou záhradou. Výhodou je, keď v pozadí budúcej skalky je zelený porast. Blízkosť ovocných stromov a zeleninových záhonov treba odizolovať výsadbou okrasnej, nie však exotickej zelene. Aj pohľady na blízke budovy, ploty, stĺpy treba zakryť vyššou zeleňou. Bezprostredná blízkosť akejkoľvek architektúry či vo vlastnej, alebo susednej záhrade pôsobí rušivo. Pre každú skalku musíme najskôr vypracovať plán, na ktorom bude v pôdoryse vyznačená každá vyvýšenina, svahy, veľké kamene, smer chodníkov, schodíky, vodopád, potôčik atď. Ešte výstižnejší je bočný pohľad, alebo prierez.

 

Predpríprava pozemku

Ak zakladáme skalku na rovine, vytvoríme si návozom, alebo presunom pôdy umelý svah, za ktorým robíme oporný múr, alebo prudkú strminu necháme zarásť brečtanom. Aj v rokline možno vybudovať peknú skalku. Pôdu z nej využijeme na vytvorenie vyvýšeniny, nepravidelne rozoklaného valu, ktorý bude súčasťou skalky. S úpravou terénu súvisí aj dokonalé odburinenie. Celú plochu aj okolie budúcej skalky prerigolujeme, navozenú pôdu preosejeme, veľmi kyslú povápnime a keď ani tým nezabránime rastu burín, musíme na celú plochu položiť fóliu. Na takto pripravenú fóliu navrstvíme 10 cm drenážnej drviny z horniny tvoriacej skalku. Drenáž zabezpečuje priepustnosť. Na drenáž dáme ešte aspoň 10-20 cm pôdy. Po uľahnutí začneme na pôdny reliéf ukladať kamene. Každý väčší kameň musí byť uložený tak ako ležal v prírode. Kamene musia ležať pevne, balvany musíme niekedy podkladať, alebo podmurovať. Ukladanie má svoje pravidlá. Vždy z niekoľkých rovnorodých kameňov vytvoríme nepravidelnú skupinku v podobe náznaku poloblúka, obráteného lícnou stranou k nám. Z viacerých skupiniek situovaných viac-menej horizontálne a vytvárajúcich stupeň proti svahu budú väčšie zoskupenia a nad nimi voľne miesta, (vodorovné, alebo mierne šikmé), na ktoré vysadíme rastliny. Pri zakladaní môžeme súčasne vysádzať rastliny, najmä do štrbín medzi kamene. Pod korene im dávame vhodnú zeminu. Skalku staviame zásadne zospodu. Väčšie kamene posúvame na pevnom ráme po valčekoch. Skalka má byť vždy z jedného druhu horniny, v krajnom prípade chodníky, alebo schodíky môžu byť z kameňov príbuznej horniny. Napríklad v žulovej skalke môže byť použitá iná žulová hornina, prípadne na chodník platne z farebne podobného kyslého pieskovca. Do skalky z klasického vápenca možno použiť aj vápencové zlepence, alebo aj dolomitový vápenec. Nesnažme sa napodobovať tvar niektorého skutočného horstva, tatranských štítov, či útvarov zo Súľova a pod. Je to gýč. Snažme sa napodobniť iba prírodný tvar svahu, položenie a sklon kameňov.

 

Výber kameňov

Dôležitým činiteľom je kyslosť, alebo zásaditá reakcia hornín. Na skalku z kyslých hornín, ako je žula, granodiorit, rula, fylity, svory, aj kremité zlepence a rôznofarebné platňovité bridličnaté horniny vysádzame kyslomilné rastliny. Medzi kyslé patria aj červenkasté ryolity a azda najmenej kyslé a im podobné andezity, na ktorých rastú v prírode aj vápnomilné rastliny. Vápnomilné vysádzame najmä na vápence, vápencové zlepence, dolomitové vápence, dolomity, travertíny a pod. Na skalku z kameňa tmavých odtieňov vysádzame viac bielych a svetlokvitnúcich druhov. Hovorí sa, že správne založená skalka musí byť pekná ešte pred výsadbou. Ale rastliny, tie predstavujú život, sviežosť, premeny obrazov v časových úsekoch. Treba sa vyzbrojiť vedomosťami a neučiť sa až na chybách.

 

SkalkaSkalka

 

Ako správne založiť skalku, ako ju vysadiť a ošetrovať sa dozvieme v ďalších článkoch, alebo si môžeme zaobstarať aj v rôzne odborné publikáciácie.